معیارهای دختران برای ازدواج در هر سنی چیست؟

دختر ها چه تیپ مردانی را می پسندند,زن ها از چه مردهایی خوششان می اید,از نظر زن ها چه مردی جذاب است,
دختر ها چه تیپ مردانی را می پسندند,زن ها از چه مردهایی خوششان می اید,از نظر زن ها چه مردی جذاب است,